Skip to main content

هرگز وجود حاضر غایب شنیده‌ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است * سعدی *