Skip to main content

یه مدتی نیستم ، فقط گهگاهی شاید بیام سر بزنم ، برای همین کانالی رو دنبال نمی کنم فعلا :)