Skip to main content

درکه این جمله برای من چقدر سخت شده به کسی که دیگه نیست بگی دلم تنگ شده Shekoofeh