Skip to main content

در این جا سعی شده تا از تمامی بخش هایی که به ن.عی با تابش های هسته ای و فیزیک هسته ای بلاخص شبیه سازی هسته ای سرو کار دارند ویدئویی قرار داده شود. گروه پژوهشی افق امید نو علی اصغر محمدزاده www.mcnp.blogsky.com www.mcnp.sellfile.com

43:05
Silicon detectors
۳ سال پیش
1:15:50
Gaseous detectors
۳ سال پیش

1:47:00
geant4 - 2
۳ سال پیش