Skip to main content

دلت که گرفت ، دیگر منت زمین را نکش راه آسمان باز است ، پر بکش او همیشه آغوشش باز است ، نگفته تو را میخواند ؟ اگر هیچکس نیست ، خدا که هست . . . او همه کس من است ★★★ امام صادق «ع»: ریشه های کفر سه چیز است:حرص و بزرگ منشی نمودن و حسد ورزیدن★★★دوست‌ها ۳ دسته‌اند:بعضیا دردن ، بعضی‌ها مثل غذان ، بعضی‌هام دوا هستن… داشتن دسته سوم تو زندگی، تحول مثبت ایجاد میکنه ⭐