Skip to main content

خردمند،ب پشتکار بلندخود می بالد، نه ب استخوانهای پوسیده ی نیاکانش ... !