Skip to main content

خدایـا منو بابت تمــام دفعاتـی که باید بـه بعضــی بندهــات میریــــدم و نریــــدم ببخش :|

03:16
EXO
۱۲ ماه پیش

00:57
اینم تولدم....
۱۲ ماه پیش

00:03
نزدیکه...
۱۲ ماه پیش

01:00
عشق :)
پارسال