Skip to main content

من گرفتار سنگینیه سکوتی هستم...که گویا قبل از هر فریادی لازم است... عشق گدایی کردنی نیست...احترام هم خریدنی نیست... آرزومند آرزوهایتان،یوسف ^__^

58:00
قسمت جدید...
۱ ماه پیش

10:17
دعای عهد
۱ ماه پیش