Skip to main content

.

خوش باشید.. خـــــوب کـــار میکُنـه. . . یکــــی دَنـ ـده چَپَـــــم یکــ ـی دَنــ ـده لَجَــــم ترُمـُــــز و کِـــلاج هم نداریــــم؛ فـَـــــقَــــط گــــاز…! در روزگاری زندگی میکنیم کـه: هَرزگی "مـُـــــد" اســت ! بی آبرویــی "کلاس" اســـت ! مَســـــتی و دود "تَفـــریــح" اســـت ! رابطه با نامحرم "روشــن فکــری" اســت ! گــُـرگ بــودن رَمـــز "مُوفقیت" اســـت ! بی فرهنگی "فرهنگ" است ! پشت به ارزش ها واعتقادات کردن نشانه "رشد ونبوغ" است !

00:27
...
۲۸ روز پیش