Skip to main content

هنرهای دستیِ حدیث | سلام، وقتی برای یکی از داستانهای تصویری مشغول ساخت دکور و شخصیت با خمیر و نمد بودم، متوجه اثر آرامش بخش عجیبی شدم که برایم به همراه داشت . آرامشی از تمرکز و جدایی از سرعت زندگی و آرامشی از پیاده کردن تفکرات و ایده ها در ساخته ها....