Skip to main content

خــوشبختی یعنی واقف بودن به اینکه هر چه داریم از رحمت خداست و هر چه نداریم از حکمت خدا ... خوشبختی رسیدن به خواسته ها نیست ، بلکه لذت بـردن از داشته هاست ..! تأسیس کانال : 1396/1/11