Skip to main content

من با افتخار یک بدنسازم شما در این کانال بانک کامل حرکات بدنسازی با بیش از ۱۰۰۰ ویدئو را در اختیار خواهید داشت. جهت دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان به وبسایت مراجعه کنید. www.tamrino.ir

00:37
پرس فشاری
۱ ماه پیش