Skip to main content
۱۹ بازدید

مدرس سخنرانی،آموزش سخنرانی وفن بیان، آموزش سخنرانی و فن بیان ،سخنوران - اصول فنون مذاکره- غلبه بر ترس و اضطراب

آموزش سخنرانی و فن بیان
منتشر شده در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۹۶

آموزش سخنوری و صدا سازی- مدرس زبان بدن ، مدرس سخنوری ،مدرس سخنرانی،آموزش سخنرانی وفن بیان، فن بیان، سخنوری ، آموزش سخنرانی و فن بیان ،سخنوران - فن بیان - سخنوری - اصول فنون مذاکره- غلبه بر ترس و اضطراب