Skip to main content
۱۴۶ بازدید

کنایه مجری تلویزیون به معاون رئیس جمهور

الهام
منتشر شده در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶