Skip to main content
۳۱۵ بازدید

آمریکائیها پر رو شده اند...

منتشر شده توسط سیدحامد۷۲ (دولت دوازدهم، دولت امام دوازدهم) در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۹۵