Skip to main content
۷۸۶ بازدید

سن شکل گیری خود کنترلی در کودکان و ملاحظات مرتبط با آن

کانال تایید شده مرکز مشاوره اکسیر
منتشر شده در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۶

دکتر حانیه صالحیان در رابطه با سن شکل گیری خودکنترلی در کودکان و نحوه برخورد با آن و ملاحظات مرتبط با آن توضیحاتی ارائه داده اند.

مرکز مشاوره اکسیر

www.psychoexir.com