Skip to main content
۱۷۲ بازدید

تحریم موشکی ناقض برجام نیست، اما خلاف امر رهبری است.

این یعنی برجام، برخلاف امر رهبری بسته شده و هم اکنون هم خلاف امر رهبری پیش می رویم.