Skip to main content
۴۴ بازدید

فرمانداران حکومت امام علی (ع) در چه سطح مالی بودند؟

l
منتشر شده در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

گزیده ای از سریال امام علی (ع)