Skip to main content
۹۵۸ بازدید

شیطنت رسانه های شیطانی در قبال قرآن

حمله به ساحت قرآن توسط رسانه های شیطانی با موج سواری بر روی یک پرونده قضایی..