Skip to main content
۳۲۱ بازدید

ایران بزرگ

اکبر علی نیا
منتشر شده در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۴

فیلم قدیمی از معرفی قابلیت های مختلف ایران مربوط به دهه های 60 و 70 شمسی در ضمن از کیفیت بد فیلم معذرت می خواهم.