Skip to main content
۱۱۳ بازدید

استاد حسینیان ، مدرس سخنوری ،مدرس سخنرانی،آموزش سخنوری وفن بیان، فن بیان، سخنوری ، آموزش سخنرانی و فن بیان

آموزش سخنرانی و فن بیان
منتشر شده در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

مدرس زبان بدن ، مدرس سخنوری ،مدرس سخنرانی،آموزش سخنوری وفن بیان، فن بیان، سخنوری ، آموزش سخنرانی و فن بیان،استاد حسینیان