Skip to main content
۳۳ بازدید

مدرس زبان بدن ، مدرس سخنوری ،مدرس سخنرانی،آموزش سخنوری وفن بیان، فن بیان، سخنوری ، آموزش سخنرانی و فن بیان

آموزش سخنرانی و فن بیان
منتشر شده در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

مدرس زبان بدن ، مدرس سخنوری ،مدرس سخنرانی،آموزش سخنوری وفن بیان، فن بیان، سخنوری ، آموزش سخنرانی و فن بیان،آموزش غلبه بر اضطراب و کمرویی،آموزش سخنرانی