Skip to main content
۸۵ بازدید

داستان عشق من جوجه اردک زیبا قسمت ۲۳۶

ronita
منتشر شده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

((داستان در گذشته))
کایدا دستهاشو از جلوی چشمهاش پایین اورد و کنار دیوار نشست، و زانوهاشو بغل گرفت،
‌..‌‌.،گارا با تعجب به اون نگاه کرد: یدفعه چت شد، دیگه نمیخوای گریه کنی؟!
*کایدا سرش رو تکون داد و گفت: مامان هیچوقت گریه نمیکرد،
پس منم حالا که مادر خانواده ام نباید گریه کنم،
*گارا خندید و گفت:خوبه، پس قبول کردی!
*رای هم در حالی که هنوز صورتش از اشکهاش خیس بود، گفت: من نمیخوام بچه ٔخانواده باشم،
بابا، شماها رو به من سپرد،... پس من باید پدر خانواده باشم،
*گارا اینبار بلندتر خندید و گفت: تو میخوای از ما مراقبت کنی؟! ها ها ها
*رای دستهاشو مشت کرد و سمت گارا اومد: آره ، من، حتماً بزرگ شدم که بابا این وظیفه رو بهم داده
*گارا ، دماغ رای رو بین دو انگشتش گرفت، و چند سانت از روی زمین بلندش کرد،
رای با ناله شروع به دست و پا زدن تو هوا کرد،
که کایدا با پاشنه گتایی که پاش بود، محکم روی پای گارا کوبید، گارا آخی گفت، و بینیه رای رو ول کرد،
رای دستشو روی بینیش گذاشت... و از درد اشک ریخت،
کایدا با صدای بلندی گفت: من نمیخوام، همسر یه مرد بداخلاق باشم، که با بچه ٔ خودش اینقدر خشنه
* گارا نیشخندی زد و گفت: منم زنی که فقط طرف بچه اشو میگیره نمیخوام،
...*ناگهان رای سرشو پایین انداخت و همینطور که خون روی دستهاش میریخت،
گفت: مامان ...مامان ...
*و در حالیکه نفسهاش تند شده بود، گفت: من مامانمو میخوام، ...مامانی کجایی؟
، کایدا از گوشه ٔ دامنش پاره کرد و زیربینیه رای گرفت، و با ناراحتی به گارا نگاه کرد: گارا، یه کاری کن رای، حالش خوب نیست،
*گارا دستشو روی پیشونیِ رای گذاشت و گفت: علت تبش حتماً اون تیره که بهش خورده
* کایدا سر رای رو ناز کرد: طاقت بیار داداشی!
* گارا بلند شد، وبعد همینطور که از اونها دور میشد گفت: میرم غذا پیدا کنم،
*کایدا اشکهاشو‌ پاک کرد و سر رای رو بوسید و به دیوار تکیه داد،
رای دست کایدا رو گرفت: من مواظبتم کایدا،
*کایدا لبخند زد و گفت: ممنونم، رای ...همیشه مواظبم باش،
*رای سرشو روی سینه ٔ تخت کایدا گذاشت و گفت: گرسنمه،
* کایدا هم گفت: منم گرسنمه، حتماً اون بیرون دیگه صبح شده، بیا بخوابیم، شاید اینا همه خواب باشه، و وقتی بیدار بشیم باز تو خونه ٔ خودمون پیش مامان بابا باشیم
*رای چشمهاشو بست و گفت: پشتم درد میکنه، درد رو هم میشه تو خواب دید؟!
ادامه نظرات

گزارش تخلف