Skip to main content
۳۷۶ بازدید

بزرگترین تهدید برای ما ترس مسئولین سیاسی است.

فرماندۀ هوا فضای سپاه: اگه قرار تهاجمی بشه، اولین کسانی که باید پاسخ بدند ماییم که هیچ نگرانی نداریم.