Skip to main content
۱۷۴ بازدید

پیغام پروفسور جانگ پس از سخنرانی در دانشگاه هانیانگ

خانواده مارماهی های ایرانی
منتشر شده در تاریخ ۲ دی ۱۳۹۴

پیغام پروفسور جانگ پس از ارائه سخنرانی در دانشگاه هانیانگ. 19 دسامبر 2015 (28 آذر 94) ترجمه کلیپ در وبسایت "خانواده مارمای های ایرانی"