Skip to main content
۵۰ بازدید

برای تا ابد ماندن باید رفت...

مشکل ازتونبود ازمن بود.
اری از من بود .

باکسی حرف میزدم که سمعک هایش راپیش دیگری جاگذاشته بود
واینک میروم .....................؟
برای تا ابد ماندن باید رفت...
گاهی به قلب کسی...
گاهی از قلب کسی ...
نمی دانم چرا وقت خداحافظی
باران گرفت.............؟
نکند می خواست عقده دل من را کم کند
نه اینطور نیست........
ابر هم در بارشش قصد فداکاری نداشت
عقده در دل داشت روی خاک خالی کرد و رفت .
عکسهایت بسیار زیبا شدن
عکسهایت را با عشق تازه ات دیدم ؟
اری میدانم باید چه کنم ...........
باید وصله های دلم را هم از تو جدا کنم ...
نمیشود در عکس دو نفره سه دل باشد