Skip to main content
۲۸۵ بازدید

رموز موفقیت در توسعۀ دفاع موشکی

اگر واردات موشک قطع نمیشد، ما از درون قدرتمند نمی شدیم.