Skip to main content
۱۰۳ بازدید

رموز موفقیت در توسعۀ دفاع موشکی

منتشر شده توسط سیدحامد۷۲ (دولت دوازدهم، دولت امام دوازدهم) در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۹۵

اگر واردات موشک قطع نمیشد، ما از درون قدرتمند نمی شدیم.