Skip to main content
۲۸۵ بازدید

رموز موفقیت در توسعۀ دفاع موشکی

سیدحامد۷۲ (دولت دوازدهم، دولت امام دوازدهم)
منتشر شده در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۹۵

اگر واردات موشک قطع نمیشد، ما از درون قدرتمند نمی شدیم.