Skip to main content
۴۷۴ بازدید

آموزش نرم افزار icem-cfd و fluent و cfd-post به کوشش مهندس احسان الله سعادتی گروه پی تک-درس چهارم

رضا عباسی
منتشر شده در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

www.tadriss.ir