Skip to main content
۸۴۰ بازدید

شیوۀ تغییر نظام ایران در یک سریال هالیوودی

سریال آمریکایی «میهن» بدون شک یکی از بارزترین و صریح ترین سریالهای ضد ایرانی و اسلامی در هالیوود است که در آن از عوض کردن نظام ایرانی با ترفندی خاص می گوید.