Skip to main content
۱۰۰ بازدید

پویش کتاب خوانی کتاب و زندگی با محوریت کتاب دخیل عشق

شیرازه
منتشر شده در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۹۶

آن قدر می رود تا به حرم برسد. دلش گرفته؛ دلش به اندازة تمام دنیا گرفته است. هیچ چیز هم در دنیا نمی تواند مانند زارزدن در ایوان طلا حالش را جا بیاورد. هیچ چیز به اندازه گره زدن انگشتان بر گره مشبک های ضریح نمی تواند آرامش کند....