Skip to main content
۵۹۹ بازدید

بلای معصوم برای رشد تاریخ و نزول رحمت.. (استاد عالی)

خطبه امام در شب عاشورا: «ثنا وستایش خداوند را بجا می آورم به بهترین ستایش، و او را در دوحال خوشی و گرفتاری حمد میکنم.بار پروردگارا! من حقّاً حمد و سپاس تو را بجای می آورم که ما را به نبوّت بزرگوار و مکرّم داشتی! و قرآن را به ما تعلیم کردی! و در دین، ما را فقیه و دانا نمودی!امّا بعد، من حقّاً اصحابی باوفاتر و بهتر از اصحاب خودم، و نه اهل بیتی نیکوکارتر و با پیوندتر از اهل بیت خودم سراغ ندارم... »