Skip to main content
۱,۳۸۵ بازدید

بهتر نیست به جای عزاداری، عاشورا را تحلیل عقلی کنیم؟ (استاد مسعود عالی)

مطالب مهم از استاد مسعود عالی دربارۀ اظهارات برخی روشنفکران در باب عاشورای حسینی..