Skip to main content
۳۴ بازدید

شوینده موتور و سطوح چرب مفرا-گنجی پخش

پخش گنجی
منتشر شده در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

شوینده موتور و سطوح چرب مفرا پاک کننده قوی با غلظت کم جهت سطوح چرب و روغنی ، دوده ،حشرات ،گازوییل بدون نیاز به نیروی فیزیکی و سایش با اسفنج و ابر بدون ایجاد کف و لغزنده کردن سطح لغزنده می باشد.
قابل رقیق شدن یک لیتر از شوینده موتور و سطوح چرب مفرا در 70 لیتر آب.
برای خرید شوینده موتور و سطوح چرب مفرا به آدرس زیر مراجعه کنید:
http://ganjipakhsh.com/%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD-%DA%86%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%A7