Skip to main content
۰ بازدید

سمیتئاتر از دید نامداران

سمیتئاتر
منتشر شده در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۶

بهروز فروتن: ققنوس کارآفرینی ایران "سمیتئاتر تفکری نوین آمیخته ای از اصالت فرهنگ کهن ماست" مهندس انتصاریان: رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران "نهادینه کردن مفاهیم علمی پیچیده، به زبان ساده با سمیتئاتر" دکتر رستمی وند: دبیر کل موسسه سمت روشن اشراق "رواج دیالوگ و گفتگو در جامعه علمی بوسیله سمیتئاتر" دکتر کنعانی: استاد کارآفرینی دانشگاه تهران "تلفیق هوشمندانه مفاهیم علمی با پوشش دادن ذائقه های فردی