Skip to main content
۵۸ بازدید

آموزش فن بیان

آموزش سخنرانی و فن بیان
منتشر شده در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۶

استاد حسینیان ، مدرس سخنوری ،مدرس سخنرانی،آموزش سخنوری وفن بیان، فن بیان، سخنوری ، آموزش سخنرانی و فن بیان،مدرس فن بیان