Skip to main content
⌛ Anti freemason⌛

⌛ Anti freemason⌛

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ،برای رسیدن به آگاهی تلاش میکنیم و برای آگاهی دادن جان میدهیم،این رسم آگاهان است+مطالب کانال نیاز به درک و شعور دارد برای فهمیدنش+ اگر دزدی میکردم تا آخر دزدی میکردند و کشور میشد دزدخانه همه دنبال دزد میگشتیم چون همه دزد بودیم هیچ دزدی را محکوم نمیکردیم