bazi_salam
bazi_salam

bazi_salam

بازی در خانه (تشخیص رنگ) بازی سلام ۰۱:۴۵
بازی درخانه (تقویت دستکاری) بازی سلام ۰۰:۵۶
طنز کودک (این قسمت عطسه) بازی سلام ۰۰:۵۷
طنزکودک (این قسمت تعادل)/ بازی سلام ۰۰:۳۲
طنزکودک (شیوه درست راه رفتن) بازی سلام ۰۰:۱۸
بازی در خانه( تقویت دستکاری)/بازی سلام ۰۰:۳۹