Skip to main content
بسته شد

بسته شد

خورشید وقتی غروب میکنه... باز قول میده که فردا طلوع میکنه... آگه زیر قولش بزنه.... مردم ترجیح میدن چراغ رو داشته باشن