Skip to main content
Samira

Samira

وقتی ناامید شدم ،بهم امید داد...... وقتی ضخمی شدم ، درمانم کرد...... وقتی افتادم ، بلندم کرد...... وقتی سقوط کردم ، دستمو گرفت...... دیگه ندید که من کیم چه گناهایی کردم ، چه کار هایی رو انجام دادم ، چه حرف هایی زدم ، فقط دستمو گرفت و بهم لبخند زد .......................... البته که( خدایی)برازندشه♥