گروه مهندسی مهر اسپند

کانال تایید شده گروه مهندسی مهر اسپند

شارژ کم مبرد ۰۲:۳۱
۱۵ ساعت پیش
صدای کمپرسور اسکرو ۰۲:۵۵
تعمیر کمپرسور اسکرو هوا ۰۲:۴۶
تعمیر چیلر مکوی ۰۴:۱۴
۱۸ ساعت پیش
شارژ گاز کمپرسور بیتزر ۰۳:۳۲
تست کیت سنجش سختی آب ۰۲:۰۵
طراحی اشتباه چیلر ۰۶:۰۵
اسید شویی چیلر جذبی ۰۲:۵۸