گروه مهندسی مهر اسپند

کانال تایید شده گروه مهندسی مهر اسپند

شارژ کم مبرد ۰۲:۳۱
۵ ماه پیش
صدای کمپرسور اسکرو ۰۲:۵۵
تعمیر چیلر مکوی ۰۴:۱۴
تست کیت سنجش سختی آب ۰۲:۰۵
طراحی اشتباه چیلر ۰۶:۰۵
اسید شویی چیلر جذبی ۰۲:۵۸