گروه مهندسی مهر اسپند

کانال تایید شده گروه مهندسی مهر اسپند

تست کیت سنجش سختی آب ۰۲:۰۵
طراحی اشتباه چیلر ۰۶:۰۵
hvac اصول اولیه تبرید در ۰۷:۰۵
اسید شویی چیلر جذبی ۰۲:۵۸