Skip to main content
✘closed✘

✘closed✘

بیش از اندازه دوست داشتن بیماریست. نباید بیش از اندازه دوست داشت مردم به آن احتیاج ندارند مزاحم شان می شود!