Skip to main content
++

++

باز میخندی و میپرسی که حالت بهترست؟ .. باز میخندم که خیلی؛ گرچه میدانی که نیست! ~ [Closed]