Skip to main content
قصد خود کشی پیدآ کردم خخخ ولی جدیّه عهه خخخ (طبیعت بی تآب من انقطاع نفس دآره)

قصد خود کشی پیدآ کردم خخخ ولی جدیّه عهه خخخ (طبیعت بی تآب من انقطاع نفس دآره)

••●●BAD GIRL●●•• مرگ از دریچه های معما برخوآب شهر سایه کشیده/ از زیر پای عآلم و آدم هر روز چهار پایه کشیده /پآیآن مَن ...