دفتر آیت الله العظمی مظاهری

دفتر آیت الله العظمی مظاهری

حضور قلب در نماز(آیت الله العظمی مظاهری) ۰۰:۵۸
سفارش به جوانان(آیت الله العظمی مظاهری) ۰۲:۱۹
خطر توجیه گناه(آیت الله العظمی مظاهری) ۰۰:۵۵