Skip to main content
ویدیو میکسهای Ati"Love Is The Moment" - پیجم فیلتر شده -

بسم الله الرحمن الرحیم حسادت و تنگ نظری خیلیا دلیل رفتنم شد محبت و عشق و احترام خیلیا هم دلیل برگشتن خدایا مرسی برای شناخت و تجربه هایی بهم میدی