biobank

biobank

تست کاتالاز و تست اکسیداز ۰۲:۳۶
۲۰۰ بازدید پارسال
آموزش تست فنول کل ۰۱:۱۰
۱۷۵ بازدید پارسال
غربالگری کلونی های نوترکیب ۰۰:۴۲
۹۳ بازدید پارسال
دوره فن آموزی، آموزش فیتوشیمیایی ۰۰:۳۴
آموزش کشت بافت گیاهی ۰۱:۵۴
۲,۱۲۱ بازدید ۲ سال پیش
آموزش کشت میکروارگانیسم ۰۱:۴۱
۶۴ بازدید ۲ سال پیش
دام های بومی ایران ۰۴:۴۱
۱۳۶ بازدید ۲ سال پیش
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران ۰۷:۱۶