بونسایکار

کانال تایید شده بونسایکار

کاج سیاه در کنوانسیون جهانی بونسای 2017 ۰۱:۰۶
آموزش هرس و فرمدهی نارون چینی ۱۵:۵۱
۱۷۴ بازدید ۲۸ روز پیش
آموزش ساخت بونسای زیتون قسمت 3 ۰۷:۵۸
۱۵۱ بازدید ۲ ماه پیش
آموزش ساخت بونسای زیتون قسمت 2 ۰۷:۳۷
۱۲۵ بازدید ۲ ماه پیش
آموزش ساخت بونسای زیتون قسمت 1 ۰۷:۱۳
۱۷۷ بازدید ۲ ماه پیش
آموزش هرس بونسای نارون چینی ۱۰:۲۳
۲۵۶ بازدید ۵ ماه پیش
باغ بونسای در ویتنام ۱۱:۱۲
۲۰۲ بازدید ۵ ماه پیش
هرس و فرم دهی بونسای فیکوس ۳۰:۲۳
۷۴۵ بازدید ۵ ماه پیش
آموزش ساخت بونسای ریشه روی سنگ ۵۲:۳۳
۱,۱۵۰ بازدید ۵ ماه پیش
بونسای نارون هرینگتون ۰۶:۳۹
۳۲۴ بازدید ۶ ماه پیش
باغ بونسای هری  هرینگتون ۰۳:۰۱
۴۰۵ بازدید ۶ ماه پیش
باغ بونسای ۰۴:۵۴
۳۹۵ بازدید ۷ ماه پیش
نمایشگاه بونسای شوهین شوگاتن ۰۵:۳۵
۱۰۵ بازدید ۷ ماه پیش
landscape ۰۱:۵۶
۱۲۸ بازدید پارسال
بونسایکار ۰۱:۲۳
۱۳۴ بازدید پارسال
بونسایکار ۰۰:۳۸
۹۰ بازدید پارسال