ماشین سازی عدیلی
ماشین سازی عدیلی

ماشین سازی عدیلی

دستگاه بسته بندی تنباکو معسل ۰۰:۴۷
۱۷۱ بازدید پارسال
دستگاه بسته بندی انواع قطعات ۰۰:۵۱
دستگاه بسته بندی انواع کیک و کلوچه ۰۰:۳۵
دستگاه بسته بندی دستکش | ماشین سازی عدیلی ۰۱:۵۷
دستگاه بسته بندی نقل عدیلی ۰۰:۲۹
۳۰۷ بازدید ۲ سال پیش
دستگاه بسته بندی نان لواش عدیلی اصفهان ۰۰:۵۹
دستگاه بسته بندی نان لواش عدیلی ۰۱:۴۴
۲۴۴ بازدید ۲ سال پیش
دستگاه بسته بندی نان لواش عدیلی ۰۱:۴۴
۱۴۰ بازدید ۲ سال پیش
دستگاه بسته بندی نان لواش عدیلی ۰۱:۰۱
۳۵۳ بازدید ۲ سال پیش
دستگاه بسته بندی نان گاتا ۰۱:۰۰
۶۷ بازدید ۲ سال پیش
دستگاه بسته بندی نان فانتزی ۰۱:۱۸
۶۱ بازدید ۲ سال پیش
دستگاه بسته بندی نان همبرگر عدیلی ۰۱:۲۴
دستگاه بسته بندی مسقطی | ماشین سازی عدیلی ۰۱:۰۱
دستگاه بسته بندی گز | ماشین سازی عدیلی ۰۱:۲۷
دستگاه بسته بندی گز | ماشین سازی عدیلی ۰۱:۰۴
دستگاه بسته بندی کیک | ماشین سازی عدیلی ۰۱:۴۰
دستگاه بسته بندی کلوچه | ماشین سازی عدیلی ۰۰:۲۹
دستگاه بسته بندی  کلوچه   | ماشین سازی عدیلی ۰۰:۵۷
دستگاه بسته بندی صابون ماشین سازی عدیلی ۰۱:۱۳