علی سعیدی
علی سعیدی

علی سعیدی

شعار مرگ بر اسراعیل "فیلم" ۰۰:۴۷
۲۶۰ بازدید ۴ سال پیش
طنز شعر ۰۰:۵۵
۴۴۹ بازدید ۴ سال پیش
انمیشن امام آمد ۰۰:۴۵
۲۲۴ بازدید ۴ سال پیش
پشتک زنی و شیرین کاری دانش آموزان ۰۱:۱۲
جهش با کیسه ۰۱:۳۰
۷۵ بازدید ۴ سال پیش
آرد فوت زنی ۰۰:۴۰
۱۳۷ بازدید ۴ سال پیش
انمیشن دهه فجر اسکرچ ۰۰:۲۷
۲۵۳ بازدید ۴ سال پیش
انمیشن دهه فجر ۰۰:۱۴
۴۰۲ بازدید ۴ سال پیش
فداییان حرم ۰۵:۳۲
۲۲۵ بازدید ۴ سال پیش
ارائه مقاله توسط دانش آموزان ۰۴:۳۶
۱۰۰ بازدید ۴ سال پیش
جوک تصویری ۰۲:۳۱
۴,۴۶۵ بازدید ۴ سال پیش