محمد جعفری
محمد جعفری

محمد جعفری

محکم خورد تو صورتش !! ۰۰:۱۳
۲۳,۸۸۹ بازدید ۵ سال پیش
تفنگ بادی !!! ۰۰:۰۸
۱,۰۷۵ بازدید ۵ سال پیش
جعلی بوده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ۰۰:۱۴
۲۰,۵۹۴ بازدید ۵ سال پیش
گوشی ما جاگذاشته بودم ! ۰۰:۱۴
۷۱۸ بازدید ۵ سال پیش
چارشنبه سوری ۰۰:۱۷
۲۹۹ بازدید ۵ سال پیش
استعمال نمیکرد ، میکشید !!!!!!!!!!!!!! ۰۰:۱۵
۲۶۳ بازدید ۵ سال پیش
ویجی !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ۰۰:۱۲
۹۴۹ بازدید ۵ سال پیش
استعمال نمیکرد ،  میکشید !!!!!!!!!!!! ۰۰:۱۵
۱,۹۸۴ بازدید ۵ سال پیش
هنــــــــــاق کن !!!!!!!!!!!!!! ۰۰:۱۵
۱۷,۰۸۹ بازدید ۵ سال پیش
ویجی !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ۰۰:۱۲
۳۲۵ بازدید ۵ سال پیش